DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

INFORMÁCIE PRE AKTÍVNU ÚČASŤ

 

Dĺžka prezentácie: vyžiadané prednášky 15 minút, ostatné 12 minút.

Abstrakty v rozsahu do 400 slov zasielajte do 15. 04. 2022 súčastne na všetky uvedené adresy:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vítané sú aj rozšírené abstrakty do 4000 znakov.

O prijatí prezentácie rozhodne vedecký výbor do 15. 05. 2022 kedy bude na stránke zverejnený program.  

Príspevky budú publikované v zborníku.

Abstrakt musí obsahovať konkrétne, nie všeobecné, údaje.

 

 

 

Pokyny pre autorov na písanie abstraktov

 

Od autorov prijatých prezentácií žiadame vypracovať: 

- abstrakt, ktorý bude publikovaný v zborníku abstraktov

 

Pri písaní príspevkov prosíme o dodržanie jednotného formátu stránky:

- textový editor MS WORD

- typ písma Times New Roman

- veľkosť 12

- 1,5 riadkovanie

- nerozdeľovať slová ručným spojovníkom na konci riadku

- neodsadzovať prvý riadok

- nezarovnávať pravý okraj, neukončovať riadok klávesou Enter

- klávesu Enter používať len na konci odstavca

- nepoužívať skratky bez ich ďalšieho vysvetlenia pri prvom výskyte v texte

 

ABSTRAKT

 

- Názov príspevku (veľkými písmenami, bold)

- Meno a priezvisko autora/autorov bez titulov, poradie „krstné meno a priezvisko“

- Oficiálny názov pracoviska

- Text (maximálne 400 slov)

- e-mailová adresa autora

Pednastavenú formu pre písanie abstraktu je potrebné stiahnuť z tohto odkazu.

 

 

PLNÉ ZNENIE PREDNÁŠKY

 

- Názov príspevku (veľkými písmenami, bold)

- Meno a priezvisko autora/autorov bez titulov, poradie „krstné meno a priezvisko“

- Oficiálny názov pracoviska

- Súhrn (maximálne 200 slov)

- Kľúčové slová (cca 5 slov)

- Úvod

- Vlastný text práce

- Záver

- Zoznam bibliografických odkazov

- Kontaktná adresa autora

 

Tabuľky a grafy prosíme dodať ako samostatné súbory, pokiaľ nie sú súčasťou textu.

 

Technika citovania a zoznam bibliografických odkazov (podľa normy STN ISO 690),  http://www.upjs.sk/public/media/1112/Predmet%20normy%20STN%20ISO%20690.htm

 

Pokyny pre autorov na písanie POSTEROV

V tomto roku prvýkrát pristupujeme k prezentovaniu posterov v elektronickej podobe. Tieto postery budú po celú dobu trvania kongresu zobrazované v kongresovom foajé a následne každému autorovy pridelíme čas kedy bude svoj poster prezentovať.

Postery je potrebné uverejňovať vo forme, ktorú si stiahnete z tohto odkazu.

 

 

Prosím o dodržanie časového plánu a pokynov. Ďakujem za spoluprácu.

 

Viliam Dobiáš

 

 za vedecký výbor kongresu